Jim DeGaetano, CPA, CFP, MBA

Email: jdegaetano@diamondwealthadvisors.com

Phone: 7174626422

Location: Carlisle, PA