Ji-dong Kim

Email: jdkim83@naver.com

Phone: (82) 10 5669 6408

Location: Seoul, KR